Wednesday, 24 April 2024

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 7:00 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄຫມທີ XI ໄດ້ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມການວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ